Πιστοποίηση κατά ISO 27001:2013

Πιστοποίηση κατά ISO 27001:2013

Στα πλαίσια της εταιρικής της ευθύνης έναντι των δεδομένων των πελατών της, η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ έχει λάβει πιστοποίηση κατά ISO 27001: 2013 – “Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών”.

Το Πιστοποιητικό ISO 27001: 2013 έχει διεθνή αναγνωρισιμότητας και ισχύ, και αποτελεί ένα πρότυπο συναφές με το GDPR, καθώς εξετάζει σε βάθος τα συστήματα και διαδικασίες που εφαρμόζονται σε μια επιχείρηση και τα αξιολογεί ως προς το βαθμό ασφαλείας τους .