Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Εισαγωγή

Η Δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014 -2020 και αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τουρισμού, στις 13 περιφέρειες της χώρας οι οποίες διαιρούνται στις εξής τρεις κατηγορίες: (α) Περισσότερο Αναπτυγμένες: Αττική, Νότιο Αιγαίο, (β) Περιφέρειες σε Μετάβαση: Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, (γ) Λιγότερο Αναπτυγμένες: Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 70.000.000 €, από τα οποία τα 50.000.000 € αφορούν στα καταλύματα και τα 20.000.00 στις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις.

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι οι υφιστάμενες και οι νέεςπολύ μικρές*, μικρές** και μεσαίες επιχειρήσεις***:

  • Υφιστάμενες επιχειρήσεις με κλεισμένες δύο (2) ή περισσότερες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις. Σε επιχειρήσεις με τρείς ή περισσότερες χρήσεις, απαιτείται η επιχείρηση να απασχολεί κατά μέσο όρο την τριετία 2013-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείται, κατ’ αναλογία, η επιχείρηση να απασχολεί κατά μέσο όρο την διετία 2014 – 2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.
  • Νέες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015απασχολούν τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ΚΑΔ 55 ή αναλυτικούς αυτού, το επενδυτικό σχέδιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της δυναμικότητας υπάρχοντος καταλύματος και όχι τη δημιουργία νέου.

  1. Ως πολύ μικρή επιχείρηση*, στην κατηγορία των ΜΜΕ, ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
  2. Ως μικρή επιχείρηση**, στην κατηγορία των ΜΜΕ, ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας  ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή  το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
  3. Ως μεσαία επιχείρηση***, στην κατηγορία των ΜΜΕ, ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους και της οποίας  ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή  το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας

 

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια μπορούν να αφορούν είτε στην αύξηση της δυναμικότητας των υφιστάμενων καταλυμάτων (αλλά όχι τη δημιουργία νέων), είτε δραστηριότητες των λοιπών τουριστικών επιχειρήσεων.

Σημειώνεται  ότι στα πλαίσια του παρόντος προγράμματος οι λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις δεν δύνανται να πραγματοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο που αφορά τους ΚΑΔ 55.1, 55.2, 55.3 σε περίπτωση που έως τις 31.12.15 δεν διαθέτουν τους παραπάνω ΚΑΔ.

Για να ενημερωθείτε για το εάν ο ΚΑΔ της επιχείρησής σας είναι επιλέξιμος, παρακαλούμε όπως έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας.

Προϋπολογισμός Επενδυτικής Πρότασης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος των 15.000€  και δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015 ή το ποσό των 150.000€.

Ποσοστό Ενίσχυσης

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων και η ιδιωτική συμμετοχή του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών, ορίζονται ως ακολούθως:

Α/Α

Ποσοστό Ενίσχυσης

Περίπτωση

1

40%

Εάν δεν υπάρχει πρόσληψη νέου προσωπικού

2

50%

Εάν γίνεται πρόσληψη νέου προσωπικού για τουλάχιστον μια (1) επιπλέον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας

Επιλέξιμες Δαπάνες

Η σύνδεση των αιτούμενων δαπανών, θα πρέπει να εντάσσεται υποχρεωτικά στις κατηγορίες που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

Κατηγορία Δαπάνης

Μέγιστο Επιλέξιμο Ποσοστό στον Επιχορηγούμενο Προϋπολογισμό του έργου

1

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

 

2

Μηχανήματα – Εξοπλισμός

 

3

Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος

 

4

Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης

μέχρι 3.000,00€ ανά πιστοποιητικό συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών της πιστοποίησης δαπανών

5

Προβολή – Προώθηση

μέχρι 15.000,00€

6

Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού

μέχρι 20.000,00€

7

Μεταφορικά μέσα

μέχρι 15.000,00€

8

Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου

μέχρι 2.500,00€

9

Μελέτες / έρευνες αγοράς

5.000 € και μέχρι 2.500 €/μελέτη

10

Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό)

40% και μέχρι 24.000€ ως ακολούθως:

12.000,00€ ανά ΕΜΕ * (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο (2) ΕΜΕ

 

* EME μισθωτής εργασίας εργαζομένων που είναι σύζυγοι ή συγγενείς α’ και β’ βαθμού με τους Εταίρους/Μετόχους της επιχείρησης, προσμετράται στη διατήρηση Προσωπικού. Ωστόσο το μισθολογικό κόστος αυτής της ΕΜΕ δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη στην παρούσα Κατηγορία Δαπανών.

Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 11/02/2016.

Διάρκεια Υλοποίησης Έργων

Η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να γίνει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Ως ελάχιστη δαπάνη για τους πρώτους 12 μήνες ορίζεται το 30% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Υποβολή Επενδυτικών Σχεδίων

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων ορίστηκε στις 29/03/2016 με καταληκτική ημερομηνίαστις 17/05/2016

Παροχή Συμβουλευτικής Υποστήριξης από ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Η εταιρία μας είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες της αρχικής υποβολής του επενδυτικού προγράμματος, από πεπειραμένους και άρτια καταρτισμένους συμβούλους για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και τις υπηρεσίες παρακολούθησης και διαχείρισης του έργου έως και το τελικό στάδιο της λήψης της δημόσιας επιχορήγησης.

Επιπλέον, στα πλαίσια συνεργασίας της με εταιρία στον χώρο τον Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, κατόπιν αιτήματος του υποψήφιου επενδυτή, η εταιρία μας δύναται να παρέχει ολοκληρωμένες επενδυτικές προτάσεις ως προς τη Προμήθεια Εξοπλισμού για την Προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας και Ύδατος, η οποία και αποτελεί επιλέξιμη βαθμολογούμενη ενέργεια του επενδυτικού σχεδίου και αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες της υποψηφιότητας ως προς την ένταξη.