Ίδρυση και Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων ΜΜΕ Μεταποίησης και Τουρισμού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Εισαγωγή:

Στις 19 Φεβρουαρίου 2019 η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εξέδωσε την Πρόσκληση της Δράσης «Ίδρυση και Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων ΜΜΕ Μεταποίησης και Τουρισμού».

Η Δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και αφορά στην ενίσχυση νέων και υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και  μεσαίων επιχειρήσεων – κατά προτεραιότητα – των οχτώ (8) τομέων προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Δικαιούχοι:

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι οι Υφιστάμενες, Νέες και Υπό Σύσταση Πολύ Μικρές*, Μικρές*, και Μεσαίες επιχειρήσεις*** οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού και θα διαθέτουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που ορίζονται στην Πρόσκληση της Δράσης.

Ειδικότερα, επιλέξιμες για την παρούσα Δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

 

Κατηγορία ΕπιχείρησηςΠεριγραφή
Κατηγορία Α: Υπό ΊδρυσηΕπιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από τις 19/02/2019 (ημ/νια Προκήρυξης Δράσης) και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
Κατηγορία Β: ΝέεςΕπιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι τις 19/02/2019 διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.
Κατηγορία Γ: ΥφιστάμενεςΕπιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι τις 19/02/2019 διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.

Κύριες Τυπικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής Δυνητικών Δικαιούχων Επιχειρήσεων:

 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και να διαθέτει ή να εξασφαλίσει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσίας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας.
 • Να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Να μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν τουλάχιστον το 60% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.
 • Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ.
 • Στις υπό σύσταση επιχειρήσεις δεν μπορεί ο ίδιος μέτοχος να συμμετέχει σε παραπάνω από ένα (1) επενδυτικό σχέδιο.
 1. Ως πολύ μικρή επιχείρηση*, στην κατηγορία των ΜΜΕ, ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
 2. Ως μικρή επιχείρηση**, στην κατηγορία των ΜΜΕ, ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή  το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
 • Ως μεσαία επιχείρηση***, στην κατηγορία των ΜΜΕ, ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή  το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας:

Τα επενδυτικά σχέδια που θα ενισχυθούν θα αφορούν -κατά προτεραιότητα και όχι κατά αποκλειστικότηταστους τομείς Περιφερειακού Ενδιαφέροντος που περιγράφονται στην Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), και ειδικότερα στους ακόλουθους κλάδους:

 • Αγροδιατροφή
 • Δομικά Υλικά
 • Κλωστοϋφαντουργία – Ένδυση
 • Τουρισμός
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Τεχνολογίες Ενέργειας
 • Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
 • Τεχνολογίες Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Επισημαίνεται ότι αποκλείονται από τη Δράση:

α) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου,

β) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων,

γ) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του χάλυβα,

δ) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του άνθρακα

ε) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ναυπηγικό τομέα

στ) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των συνθετικών ινών

ζ) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών και στη συναφή υποδομή

η) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, διανομή και τις υποδομές ενέργειας

θ) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη δασοκομία και υλοτομία

 

Η διαπίστωση της ύπαρξης έστω και ενός εκ των ανωτέρω ΚΑΔ κατά την αξιολόγηση θα οδηγήσει σε απόρριψη της αντίστοιχης αίτησης χρηματοδότησης.

Προϋπολογισμός Επενδυτικής Πρότασης:

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 52.000.000 €, ενώ η αρχική κατανομή του διαθέσιμου Προϋπολογισμού (Δ/Δ σε €) είναι η ακόλουθη:

 

Κατανομή Προϋπολογισμού
Θεματική ΕνότηταΜεταποίηση (€)Τουρισμός (€)
Κατηγορία ΕπιχειρήσεωνΥφιστάμενες Επιχειρήσεις
Συνολικός Π/Υ (Δ/Δ σε €)22.000.000,0020.000.000,00
Κατηγορία ΕπιχειρήσεωνΝέες & Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις
Συνολικός Π/Υ (Δ/Δ σε €)5.500.000,004.500.000,00

Το σύνολο του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του κάθε επενδυτικού σχεδίου (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) μπορεί να κυμαίνεται από 100.000,00 € έως 600.000,00 €.

Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μικρότερο από 100.000,00 €, τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο εξαρχής και δε θα μπορεί να υποβληθεί.

Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 600.000,00 €, το ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του σχεδίου.

Ποσοστό Ενίσχυσης – Χρηματοδοτικό Σχήμα:

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών τους στο πλαίσιο της παρούσας αναλυτικής πρόσκλησης είναι έως 45% Δημόσια Επιχορήγηση και τουλάχιστον 55% Ιδιωτική συμμετοχή, αντίστοιχα.

Σε κάθε περίπτωση, η ένταση της ενίσχυσης, σε όρους παρούσας αξίας κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης, δεν υπερβαίνει τα ανωτέρω αναφερόμενα ποσοστά , σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Καν. Ε.Ε. 651/2014.

Ιδιωτική Συμμετοχή

Η απόδειξη εξασφάλισης της ίδιας συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60% είναι υποχρεωτική προκειμένου να υποβληθεί αίτημα χρηματοδότησης στην παρούσα Δράση.

Κατά το στάδιο της αίτησης ένταξης, η ιδιωτική συμμετοχή σε ποσοστό τουλάχιστον 60%, τεκμηριώνεται είτε με την προσκόμιση Τραπεζικών Βεβαιώσεων Υπολοίπου Λογαριασμών της επιχείρησης είτε με την κατάθεση βεβαίωσης έγκρισης/σύμβασης αντίστοιχου τραπεζικού δανείου.

Κατά το στάδιο υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, για την κάλυψη της Ίδιας Συμμετοχής η επιχείρηση δύναται να συνάπτει τραπεζικά ή ομολογιακά δάνεια, αποκλειόμενης της μορφής αλληλόχρεου λογαριασμού, με σαφή αναφορά στα βασικά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου.

Όσον αφορά τη δημόσια χρηματοδότηση, είναι δυνατή η χρήση Καταπιστευτικού Λογαριασμού, η σύναψη βραχυπρόθεσμου δανείου με τράπεζα έναντι εκχώρησης της επιχορήγησης και η λήψη Προκαταβολής έως το 40% του ποσού της δικαιούμενης ενίσχυσης.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Η σύνδεση των αιτούμενων δαπανών, θα πρέπει να εντάσσεται υποχρεωτικά στις κατηγορίες που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/ΑΚατηγορία ΔαπάνηςΌρια Δαπάνης
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 
2Μηχανήματα – Εξοπλισμός 
2.1  
2.2

Μεταφορικά μέσα

 • επαγγελματικής χρήσης
 • μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων

Έως 15.000 ευρώ (συνολική επιλέξιμη δαπάνη)

Οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού ΔΕΝ είναι επιλέξιμες.

ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
3Λογισμικά 
3.1Λογισμικό 
3.2ΙστοσελίδαΈως 2.500 ευρώ
3.3E-shopΈως 4.000 ευρώ
4

Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών

(εκτός αυτών που είναι υποχρεωτικές από το Νόμο προκειμένου να εκδοθεί άδεια λειτουργίας)

Έως 10.000 ευρώ/πιστοποιητικό

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Σημειώνεται ότι ένα επενδυτικό σχέδιο δεν δύναται να παραληφθεί ως ολοκληρωμένο και λειτουργικό όταν το ποσοστό υλοποίησης του φυσικού σε συνδυασμό με το οικονομικό αντικείμενο αυτού κατά την τελική επαλήθευση/πιστοποίηση, είναι μικρότερο του 50% του αρχικώς εγκεκριμένου και σε κάθε περίπτωση κάτω του ελάχιστου αποδεκτού ορίου των 100.000 €.

Διάρκεια Υλοποίησης Έργων:

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι:

 • δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 25% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους έξι (6) μήνες μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης.
 • Για επενδύσεις για τις οποίες:
  • είτε δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα το σχετικό αίτημα επαλήθευσης
  • είτε επί υποβληθέντος τέτοιου αιτήματος και μετά την κάλυψη τυχόν εκκρεμοτήτων και ελλείψεων σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους της παρούσας ενότητας, πιστοποιούνται δαπάνες σε ποσοστό μικρότερο του 25% του εγκεκριμένου Π/Υ τους,

Ανακαλείται η Απόφαση Ένταξης αυτών από το Πρόγραμμα και κινείται η διαδικασία επιστροφής εντόκως, της τυχόν καταβληθείσας δημόσιας χρηματοδότησης σύμφωνα με το ισχύον κατά περίπτωση Θεσμικό Πλαίσιο.

Υποβολή Επενδυτικών Σχεδίων:

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων ορίστηκε η 12/03/2019, με καταληκτική ημερομηνία και ώρα την  14/06/2019 στις 14.00.