Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος της Συνθήκης Λειτουργίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΛΕΕ) (γεωργικό προϊόν)

Εισαγωγή

Στις 27.04.2017 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εξέδωσε την Πρόσκληση της Δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος της Συνθήκης Λειτουργίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΛΕΕ) (γεωργικό προϊόν)»του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Η δράση αφορά στη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων και η ένταση ενίσχυσης δύναται να ανέρχεται έως και στο 90% του επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.

Σκοποί – Στόχοι

Στόχοι της δράσης, μεταξύ άλλων, είναι:

 1. η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων των ανωτέρω κλάδων καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή,
 2. η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής,
 3. η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και η προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Χρηματοδότηση

Το Μέτρο περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο. Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης και δύναται να συνδυαστεί με χρηματοδοτικά εργαλεία. Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013.

Οι αιτήσεις ενδιάμεσης πληρωμής πρέπει να αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον στο 20% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης, ενώ δεν μπορούν να ξεπερνάν στο σύνολο τους τις τέσσερεις (4).

Διαθέσιμοι Πόροι

Η δημόσια Ενίσχυση της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 120.000.000€ (εκατόν είκοσι εκατομμύρια ευρώ) και αφορά επενδύσεις που πραγματοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια.

Πεδίο Εφαρμογής

Η δράση αφορά στη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι*.

* Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ).

Επιλέξιμοι Κλάδοι

Επιλέξιμες προς στήριξη είναι δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, στους ακόλουθους οικονομικούς κλάδους:

Επιλέξιμοι Κλάδοι Δραστηριότητας Δράσης 4.2.1
 • Κρέας – πουλερικά – κουνέλια: Περιλαμβάνει μονάδες σφαγείων, τυποποίησης κρέατος, παραγωγής κρεατοσκευασμάτων, αλλαντοποιεία, κονσέρβες, κ.λπ.
 • Γάλα: Τυροκομεία, μονάδες παραγωγής γιαουρτιού, γάλακτος, αξιοποίησης παραπροϊόντων
 • Αυγά: Μονάδες τυποποίησης και συσκευασίας αυγών, επεξεργασίας αυγών για παραγωγή νέων προϊόντων
 • Διάφορα ΖώαΣηροτροφία – Σαλιγκάρια – Μελισσοκομία
 • ΖωοτροφέςΤυποποίηση Μιγμάτων ζωοτροφών, αποθηκευτικοί χώροι, παρασκευαστήρια
 • Δημητριακά: Αποθηκευτικοί χώροι δημητριακών, βελτίωση παλιών αποθηκών, ξηραντήρια, αποθηκευτικοί χώροι ρυζιού, μονάδες αποφλοίωσης-επεξεργασίας-τυποποίησης ρυζιού, ίδρυση σιλό κ.λπ.
 • Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων): Εκσυγχρονισμός ελαιοτριβείων, ιδρύσεις τυποποιητηρίων συσκευαστηρίων, ραφιναρίων, μονάδες σπορελαιουργείων και βιομηχανιών σπολαιουργίας.
 • Οίνος – ΑμπελουργίαΊδρυση οινοποιείων, επεκτάσεις γραμμών εμφιάλωσης
 • Οπωροκηπευτικά, Ακρόδυα, Ξηροί ΚαρποίΜονάδες συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής συντήρησης, ψύξης οπωροκηπευτικών, βρώσιμων ελιώνκονσερβοποιεία, χυμοποίηση, αποξήρανσης φρούτων, σταφίδας, παραγωγής μαρμελάδων και γλυκών κουταλιού, παραγωγής τουρσιών, ψητών λαχανικών, παστελιών, σνακς κ.λπ.
 • Άνθη: Τυποποίηση δρεπτών άνθεων και γλαστρικών, ξηραντήρια άνθεων
 • Φαρμακευτικά και Αρωματικά ΦυτάΜονάδες τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών για εμπορία ως νωπά ή ξερά φυτικά υλικά
 • Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό ΥλικόΜονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού
 • Ξύδιπαραγωγή ξυδιού από οίνο, άλλα φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες

Περιορισμοί στις επενδύσεις

 • Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση ελαιοτριβείων. Κατ’ εξαίρεση όσον αφορά στην περίπτωση μονάδων ελαιοτριβείων που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, αυτές μπορούν να προβούν σε εκσυγχρονισμό στο πλαίσιο της παρούσας δράσης και να επαναλειτουργήσουν με την ίδια δραστηριότητα και δυναμικότητα.
 • Η ίδρυση σφαγείου είναι επιλέξιμη μόνο σε νησιωτικές περιοχές και ετήσια δυναμικότητα μέχρι 400 τόνους κρέατος. Η ίδρυση σφαγείων πουλερικών είναι επιλέξιμη μόνο σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές.
 • Ως εκσυγχρονισμός μονάδας νοείται η αντικατάσταση ή/και η συμπλήρωση μηχανολογικού εξοπλισμού όπως η επέκταση δυναμικότητας ενεργών και ανενεργών μονάδων.

 

Δικαιούχοι

Ενισχύονται όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους. Είναι επιλέξιμη κάθε μορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Δικαιούχου

Στο πλαίσιο του παρόντος Μέτρου δεν ενισχύονται:

 • Προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων και τον κανονισμό (ΕΕ) αρ. 702/2014.
 • Αιτήσεις στήριξης που υποβάλλονται από φορείς για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση καταλογισμού για παραβάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξή τους σε προηγούμενα προγράμματα ή προηγούμενες προσκλήσεις του παρόντος Μέτρου και δεν έχει προσκομισθεί απόδειξη πληρωμής του καταλογισθέντος ποσού στη ΔΟΥ.
 • Αιτήσεις στήριξης που αφορούν σε γενετικά τροποποιημένα προϊόντα εκτός ζωοτροφών.
 • Αιτήσεις στήριξης με αιτούμενο και εγκεκριμένο προϋπολογισμό εκτός των ορίων προϋπολογισμού (βλ. παρ. «Όρια Προϋπολογισμού Αιτήσεων Στήριξης»)
 • Αιτήσεις στήριξης που έχουν περατωθεί φυσικά ή έχουν υλοποιηθεί πλήρως πριν να υποβάλει ο δικαιούχος την αίτηση στήριξης, ανεξάρτητα αν όλες οι σχετικές πληρωμές έχουν γίνει από τον δικαιούχο.
 • Αιτήσεις στήριξης που αφορούν σε λιανικό εμπόριο.
 • Μη βιώσιμες επενδύσεις.
 • Νομικών προσώπων τα οποία δεν έχουν συσταθεί έως την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης και φυσικών προσώπων τα οποία δεν έχουν πραγματοποιήσει έναρξη επιτηδεύματος έως την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της.

Ενισχυόμενες Δαπάνες

Στο πλαίσιο των Δράσεων ενισχύονται δαπάνες που αφορούν στις εξής κατηγορίες:

 • Κατασκευή ή βελτίωση κτηριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνον όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Για τις εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτήρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15 %.
 • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας, ο εξοπλισμός παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων, όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.
 • Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (ενδεικτικά: αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων).
 • Ο Δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να προβεί στην προμήθεια του εγκεκριμένου μηχανολογικού εξοπλισμού από άλλη εταιρεία από εκείνη της οποίας την προσφορά επέλεξε βάσει της εγκεκριμένης μελέτης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αλλάζουν τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και η δυναμικότητα. Το τυχόν επιπλέον κόστος επιβαρύνει αποκλειστικά τον δικαιούχο.
 • Αγορά οχημάτων ειδικού τύπου (έως το 10% του προϋπολογισμού της επένδυσης) και συγκεκριμένα:
  • Ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης.
  • Βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφοράς διφασικού πυρήνα για ελαιοτριβεία διφασικής λειτουργίας.
  • Ψυγείων αποκλειστικά για χονδρεμπορία προϊόντων.
  • Οχημάτων για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων προς τις μονάδες αδρανοποίησης.
 • Αγορά μέσων μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά)
 • Απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP κ.λ.π.).
 • Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.
 • Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

Μη ενισχυόμενες Δαπάνες

 • Μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων παλαιών ή καινούργιων, ανεξάρτητα από την πιθανή προηγούμενη χρήση τους.
 • Έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Προσωρινά έργα μη αμέσως συνδεόμενα με την εκτέλεση της πράξης (π.χ. προσωρινό υπόστεγο για την φύλαξη υλικών, κλπ).
 • Εργασίες πράσινου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κ.λ.π.) καθώς και έργα διακόσμησης.
 • Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας.
 • Πάσης φύσεως έξοδα, εισφορές, φόροι, δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, ΦΠΑ που ανακτάται, αποζημιώσεις, ασφάλιστρα υπέρ τρίτων.
 • Εξοπλισμός αναψυχής (όπως εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και εικόνας κλπ).
 • Λοιπός εξοπλισμός γραφείων (γραφομηχανές, αριθμομηχανές, έπιπλα κ.λπ.) εκτός των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο.
 • Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους.
 • Τα μεταχειρισμένα οχήματα και ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός
 • Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού (ακόμα και αν πρόκειται για καινούργιο εξοπλισμό, εφόσον ο εξοπλισμός που αντικαθίσταται δεν έχει αποσβεστεί)
 • Επενδυτικές δαπάνες των υποβαλλόμενων αιτήσεων στήριξης που χρηματοδοτούνται από άλλο επενδυτικό πρόγραμμα.
 • Δαπάνες με σκοπό τη συμμόρφωση με τα ενωσιακά πρότυπα.
 • Αιτούμενες δαπάνες, η υλοποίηση των οποίων δεν εγκρίθηκε κατά την αξιολόγηση της επένδυσης.
 • Υπερβάσεις κόστους εκτός από τις περιπτώσεις που έχουν γίνει αποδεκτές στο πλαίσιο αιτήματος τροποποίησης του δικαιούχου.
 • Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, πληρωτέες από τον δικαιούχο στο προσωπικό του, εκτός εάν αυτό προσελήφθη για να εργασθεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης και να απολυθεί με την ολοκλήρωσή του. Η εκπαίδευση του προσωπικού δεν υπολογίζεται για ενίσχυση εκτός της περίπτωσης που αφορά πιστοποιητικά (π.χ. HACCP) σε νέες τεχνολογίες.
 • Δαπάνες που αφορούν την αύξηση της δυναμικότητας σε τομείς όπου υπάρχει περιορισμός στην παραγωγή από την ΚΟΑ γεωργικών προϊόντων.
 • Δαπάνες αποξήλωσης και καθαίρεσης γενικότερα. Δαπάνες για τον καθαρισμό της αρχικής θέσης σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης και κόστος αποξήλωσης και μεταφοράς του παλαιού εξοπλισμού ή μέρος αυτού στη νέα θέση.
 • Δαπάνες που αφορούν την κατασκευή ιστοσελίδας και της δημιουργίας εντύπου διαφημιστικού υλικούτης μονάδας.
 • Εξαιρουμένων των γενικών δαπανών (εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί μετά την 01.01.2014), δαπάνες εργασιών που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα της ημερομηνίας της υποβολής της αίτησης στήριξης, δεν είναι επιλέξιμες.

Όρια Προϋπολογισμού Αιτήσεων Στήριξης

Τα όρια προϋπολογισμού των επενδύσεων αφορούν τόσο τον αιτούμενο όσο και τον επιλέξιμο προϋπολογισμό των αιτήσεων στήριξης, δηλαδή τον προϋπολογισμό του έργου, όπως αυτός καθορίζεται μετά το πέρας της αξιολόγησης της αίτησης. Σε περίπτωση που ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου είναι εκτός των παρακάτω ορίων, οι αιτήσεις απορρίπτονται.

ΔράσηΚατώτατος αιτούμενος και επιλέξιμος ροϋπολογισμόςΑνώτατος αιτούμενος και επιλέξιμος προϋπολογισμός
4.2.1600.000,00 €5.000.000,00 €

Ένταση Ενίσχυσης

Η ένταση ενίσχυσης για τη δράση 4.2.1 αναγράφεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΛΗΝ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ)

75%

Βόρειο Αιγαίο

Νότιο Αιγαίο

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

50%

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Θεσσαλία

Ήπειρος

Δυτική Ελλάδα

Κεντρική Μακεδονία

Ιόνια Νησιά

Πελοπόννησος

Κρήτη

ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

40%

Στερεά Ελλάδα

Δυτική Μακεδονία

Αττική

Ειδικά για την περίπτωση συγχωνεύσεων παραγωγών:

Τα ανωτέρω ποσοστά προσαυξάνονται άπαξ κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες, υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 90% στην περίπτωση δράσεων που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1.

Υποβολή Προτάσεων

Η υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του παρόντος Μέτρου ξεκινά την 16η Μαΐου 2017 και λήγει την 18η Αυγούστου 2017 και θα διενεργείται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Η διαδικασία υποβολής θα περιλαμβάνει δυο στάδια, τα οποία είναι η (α) ηλεκτρονική αίτηση στήριξης και (β) η ηλεκτρονική υποβολή και η φυσική προσκόμιση του φακέλου υποψηφιότητας.

Οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν έως μια αίτηση στήριξης ανά ΑΦΜ και περιοχή υλοποίησης. Ως περιοχή υλοποίησης νοείται το τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας που υλοποιείται η επένδυση, για το οποίο το ποσοστό ενίσχυσης δεν μεταβάλλεται. Η αίτηση στήριξης μπορεί να αφορά περισσότερους από έναν κλάδους.

Κάνετε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το παραπάνω κείμενο σε εκτυπώσιμη μορφή