Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022-Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη

Εισαγωγή

Δημοσιεύτηκε ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 (ΦΕΚ 16/Α/04.02.2022) με τίτλο «Αναπτυξιακός Νόμος- Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη», ο οποίος προβλέπει ενισχύσεις μέχρι και 75% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού επενδυτικού σχεδίου, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τον τόπο εγκατάστασης.

Δικαιούχοι 

– Εμπορικές εταιρίες
 – Συνεταιρισμοί
 – Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ
 – Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες
 – Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
 – Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους
 – Ατομικές επιχειρήσεις (Μόνο για το καθεστώς «Αγροδιατροφή-πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων-αλιεία κα8ι υδατοκαλλιέργεια» και ως 200.000€ π/υ

Όροι & Προϋποθέσεις Υπαγωγής

Η ίδια συμμετοχή είναι δυνατό να καλυφθεί και με εξωτερική χρηματοδότηση, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτει τουλάχιστον το 25% του επιλέξιμου επενδυτικού κόστους και δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή. Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης ορίζεται ως εξής:

    για μεγάλες επιχειρήσεις στο ποσό των 1.000.000 ευρώ,

    για μεσαίες επιχειρήσεις στο ποσό των 500.000 ευρώ,

    για μικρές επιχειρήσεις στο ποσό των 250.000 ευρώ και

    για πολύ μικρές επιχειρήσεις στο ποσό των 150.000 ευρώ και

    για τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ), τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες παραγωγών (Ομ.Π), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.) στο ποσό 50.000 ευρώ.

Περιεχόμενο Επενδυτικού Σχεδίου

    Δημιουργία νέας μονάδας.

    Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.

    Διαφοροποίηση της παραγωγής σε προϊόντα-υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ με τον όρο οι επιλέξιμες δαπάνες να είναι τουλάχιστον 200% της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού του προηγούμενου έτους.

    Θεμελιώδης αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας με τον όρο οι επιλέξιμες δαπάνες να είναι μεγαλύτερες από τις αποσβέσεις των 3 τελευταίων ετών.

 

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

Υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο Παράρτημα Α’ «Υπαγόμενα και εξαιρούμενα επενδυτικά σχέδια». 

Θεσπίζονται 13 νέα καθεστώτα χορήγησης ενισχύσεων, οι προκηρύξεις των οποίων έχουν σταθερό ετήσιο κύκλο. Στην περίπτωση της άμεσης αξιολόγησης, η προκήρυξη γίνεται άπαξ ετησίως. Στην περίπτωση της συγκριτικής αξιολόγησης, οι προκηρύξεις κάθε καθεστώτος γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα κατ’ έτος με διάρκεια ισχύος κάθε προκήρυξης τους τρεις (3) μήνες, χωρίς τη δυνατότητα χορήγησης παράτασης.

1. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να αναβαθμίζουν τεχνολογικά υφιστάμενες μονάδες, να εισάγουν νέες ψηφιακές λειτουργίες και διαδικασίες και να συνδυάζουν μεθόδους παραγωγής με σύγχρονη τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών.

Ενδεικτικές Επιλέξιμες Δαπάνες

Α. Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

Β. Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες.

2. Δαπάνες για καινοτομία στις ΜμΕ.

3. Δαπάνες για διαδικαστική και Οργανωτική Καινοτομία

4. Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.

5. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων.

6. Δαπάνες για συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

7. Δαπάνες για τη αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.

8. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση.

9. Ενισχύσεις για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, όπως περιγράφονται στα άρθρα 25 έως 29 του τμήματος 4 του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.

10. Ενισχύσεις για την προστασία περιβάλλοντος, όπως περιγράφονται στα άρθρα 36-40, 43 και 45-49 του τμήματος 7 του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.

11. Ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση, όπως περιγράφονται στο άρθρο 31, του τμήματος 5 του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.

12. Ενισχύσεις προς ΜμΕ, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 17-20, 43 του τμήματος 2 του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014

2. ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε δραστηριότητες στην κυκλική οικονομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη και υιοθετούν τεχνολογίες που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρηματικών μονάδων.

Ενδεικτικές Επιλέξιμες Δαπάνες

Α. Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

Β. Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες.

2. Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.

3. Δαπάνες για συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης (ΑΠΕ) και για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

4. Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.

5. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων.

6. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση.

7. Δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος.

8. Ενισχύσεις για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 25,26,28 και 29 του τμήματος 4 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.

9. Ενισχύσεις για προστασία του περιβάλλοντος όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 36-40, 43 και 45-49 του τμήματος 7 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.

10. Ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 31 του Τμήματος 5 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.

11. Ενισχύσεις για εργαζόμενους σε μειονεκτική θέση και εργαζόμενους με αναπηρία, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 32-35 του τμήματος 6 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.

12. Ενισχύσεις προς ΜμΕ όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 17-20 του τμήματος 2 του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.

3. ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να εμπίπτουν στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής, της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας,  της έρευνας και εφαρμοσμένης καινοτομίας, του ψηφιακού και τεχνολογικού μετασχηματισμού, της μεταποίησης λοιπών προϊόντων πλην των γεωργικών και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Δικαιούχοι του παρόντος καθεστώτος είναι υπό σύσταση Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα τα οποία α) δεν έχουν προηγούμενη συμμετοχή σε εταιρείες, με την εξαίρεση κατοχής μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.),

β) δεν έχουν παρουσιάσει προηγουμένη επιχειρηματική δραστηριότητα και

γ) πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που εξειδικεύονται στις σχετικές προκηρύξεις.

Ενδεικτικές Επιλέξιμες Δαπάνες

Α. Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

Β. Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες.

2. Δαπάνες εκκίνησης για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

3. Δαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ.

4. Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.

5. Δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης (ΑΠΕ).

6. Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της.

7. Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.

8. Δαπάνες για τη αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.

9. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων.

10. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση.

11. Ενισχύσεις για πρόσβαση ΜΜΕ σε χρηματοδότηση όπως περιγράφονται στο άρθρο 22 του τμήματος 3 του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.

12. Ενισχύσεις προς ΜΜΕ όπως περιγράφονται στα άρθρα 17-20, του τμήματος 2 του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.

13. Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη και καινοτομία όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 25,26,28 και 29 του τμήματος 4 του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.

14. Ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 36 έως, 40, 43 και 45 έως 49 του τμήματος 7 του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.

4. ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος Μεγαλόπολης, Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) με στόχο τη στήριξη της απασχόλησης, την ανάπτυξη των περιοχών και την μετάβαση σε μία κλιματικά ουδέτερη οικονομία.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του καθεστώτος είναι:

α. οι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις,

β. οι Μεγάλες Επιχειρήσεις για παραγωγικές επενδύσεις, μόνο εφόσον οι επενδύσεις αυτές είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των Ε.Σ.Δ.Ι.Μ., υπό τον όρο ότι συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το έτος 2050 και στην επίτευξη συναφών περιβαλλοντικών στόχων, είναι απαραίτητες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στο προσδιορισθέν έδαφος και δεν οδηγούν σε μετεγκατάσταση.

Ενδεικτικές Επιλέξιμες Δαπάνες

Α. Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

Β. Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες.

2. Δαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ.

3. Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜΜΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις.

4. Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.

5. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων.

6. Δαπάνες για συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ και την παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές.

7. Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.

8. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση.

9. Ενισχύσεις για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 25 έως και 29 του τμήματος 4 του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.

10. Ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 36 έως 40,43 και 45 έως 49 του τμήματος 7 του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.

11. Ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 31 του τμήματος 5 του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.

5. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ενισχύεται το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που προάγουν την έρευνα και προωθούν την ανάπτυξη και την εφαρμογή ιδεών και τεχνολογιών, που βελτιώνουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες και καθιστούν την παραγωγή αποδοτικότερη. Τα υπαγόμενα σχέδια συμβάλουν στην ανάπτυξη τεχνολογίας ή στη δια της τεχνολογικής ανάπτυξης παροχή υπηρεσιών, στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή στην εισαγωγή διαδικαστικών ή οργανωτικών καινοτομιών, στην αξιοποίηση αποτελεσμάτων της έρευνας, στην αύξηση της απασχόλησης και στην δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ενδεικτικές Επιλέξιμες Δαπάνες

Α. Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

Β. Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες.

2. Δαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ.

3. Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜΜΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις.

4. Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.

5. Δαπάνες για συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ.

6. Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

7. Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.

8. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων.

9. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση.

10. Δαπάνες για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση.

11. Ενισχύσεις για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 25 έως και 29 του τμήματος 4 του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.

12. Ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 36 έως 40,43 και 45 έως 49 του τμήματος 7 του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.

6. ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ – ΑΛΙΕΙΑ-ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Ειδικότερα τα υπαγόμενα σχέδια αφορούν τους τομείς:

1. της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής

2. της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων

3. της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Ενδεικτικές Επιλέξιμες Δαπάνες

Α. Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

Β. Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες.

2. Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.

3. Δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

4. Δαπάνες για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

5. Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.

6. Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.

7. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων.

8. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση.

9. Δαπάνες για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις.

10. Δαπάνες για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση.

7. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης (πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων) και στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.                                                         

Ενδεικτικές Επιλέξιμες Δαπάνες

Α. Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

Β. Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜΜΕ.

2. Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.

3. Δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

4. Δαπάνες για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

5. Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.

6. Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.

7. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων.

8. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση.

9. Δαπάνες για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις.

10. Δαπάνες για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση.

8. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στη διείσδυση σε νέες αγορές του εξωτερικού με την εξαγωγή προϊόντων ή των υπηρεσιών τους.

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που αναπτύσσουν εξωστρεφή δραστηριότητα σε ποσοστό που θα προσδιορισθεί στην προκήρυξη του καθεστώτος.

Ενδεικτικές Επιλέξιμες Δαπάνες

Α. Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

Β. Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜΜΕ.

2. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση.

3. Δαπάνες για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις.

4. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση του άρθρου 31 του τμήματος 5 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.

5. Δαπάνες για εργαζόμενους σε μειονεκτική θέση και εργαζόμενους με αναπηρία των άρθρων 32 έως 35 του Τμήματος 6 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ.651/2014.

6. Δαπάνες προς ΜΜΕ των άρθρων 17 – 20 του τμήματος 2 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014

9. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ενισχύονται τουριστικά επενδυτικά σχέδια τα οποία αφορούν:

1. Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 4 αστέρων.

2. Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3 αστέρων μετά την πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης.

3. Επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης κτηρίου και ότι αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 4 αστέρων.

4. Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping) τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων.

5. Ίδρυση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων.

6. ‘Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α ́ 155), που κατατίθενται ως ενιαία σχέδια. Δεν περιλαμβάνονται τα προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτίρια και εγκαταστάσεις.

7. ‘Ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων, μόνο για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

8. Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης.

Ενδεικτικές Επιλέξιμες Δαπάνες

Α. Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

Β. Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες.

2. Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.

3. Δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ.

4. Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

5. Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.

6. Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.

7. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων.

8. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση.

9. Δαπάνες για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις.

10. Δαπάνες για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση.

10. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν:

α. Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, προς συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικούς λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού [μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού, κέντρα, θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa), κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια όπως αυτές ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α ́155),

β. εγκαταστάσεις αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού ή γεωτουρισμού ή πολυλειτουργικών αγροκτημάτων.

γ. τουριστικών καταλυμάτων στην ύπαιθρο τύπου Glamping.

Ενδεικτικές Επιλέξιμες Δαπάνες

Α. Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

Β. Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες

2. Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης

3. Δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ

4. Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

5. Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης

6. Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων

7. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων

8. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση

9. Δαπάνες για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις

10. Δαπάνες για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση

11. ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Ενισχύονται μεγάλα επενδυτικά σχέδια των επιλέξιμων κλάδων πλην της αγροδιατροφής -πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, της αλιείας, της μεταποίησης εφοδιαστικής αλυσίδας, της ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και με την προϋπόθεση ότι ο προϋπολογισμός του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών υπερβαίνει το ποσό των 15.000.000€.

Ενδεικτικές Επιλέξιμες Δαπάνες

Α. Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

Β. Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜΜΕ.

2. Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.

3. Δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ.

4. Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

5. Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.

6. Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.

7. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων.

8. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση.

9. Δαπάνες για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις.

10. Δαπάνες για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση.

11. Δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης.

12. Δαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ.

13. Δαπάνες διαδικαστικής και οργανωτικής καινοτομίας για ΜΜΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οι φορείς των υπαγόμενων στο παρόν καθεστώς επενδυτικών σχεδίων δύνανται να κάνουν χρήση της διαδικασίας ταχείας αδειοδότησης μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν. 4864/2021 (Α΄ 237) για την προσέλκυση των στρατηγικών επενδύσεων, χωρίς τις προβλεπόμενες στον νόμο αυτό διαδικασίες υπαγωγής. Οι φορείς των ως άνω σχεδίων δεν μπορούν να κάνουν χρήση καμίας εκ των λοιπών ευνοϊκών ρυθμίσεων του οικείου νόμου.

12. ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στους κλάδους που αποτελούν ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας, προκειμένου να επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας, να βελτιώνεται η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών, να καθίσταται αποτελεσματικός ο συντονισμός της προμηθευτικής αλυσίδας και να διαμορφώνονται όροι ενίσχυσης της εξωστρέφειας.

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στα πεδία των ευρωπαϊκών στρατηγικών αλυσίδων αξίας (μικροηλεκτρονική, υπολογιστές υψηλής απόδοσης, συσσωρευτές, διασυνδεδεμένα και αυτόνομα οχήματα, κυβερνοασφάλεια, προσωποποιημένη ιατρική και υγεία, βιομηχανία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, υδρογόνο, διαδίκτυο των πραγμάτων).

Ενδεικτικές Επιλέξιμες Δαπάνες

Α. Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

Β. Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜΜΕ.

2. Δαπάνες που αφορούν την καινοτομία στις ΜΜΕ.

3. Δαπάνες διαδικαστικής και οργανωτικής καινοτομίας για ΜΜΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις.

4. Δαπάνες μέτρων ενεργειακής απόδοσης.

5. Δαπάνες για την συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ.

6. Δαπάνες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

7. Δαπάνες εγκατάστασης αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.

8. Δαπάνες ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων.

9. Δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης.

10. Δαπάνες πρόσληψης εργαζομένων σε μειονεκτική θέση.

11. Δαπάνες για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 25 έως και 29 του Τμήματος 4 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.

12. Δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 36-40, 43 και 45-49 του Τμήματος 7 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.

13. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 31 του τμήματος 5 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.

14. Δαπάνες για εργαζόμενους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και εργαζόμενους με αναπηρία, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 32-35 του Τμήματος 6 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/201.

15. Δαπάνες προς ΜΜΕ όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 17-20 του Τμήματος 2 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014 17- 20 του Τμήματος 2 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014

13. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 360ο

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον παρόντα, πλην συγκεκριμένων κατηγοριών για τις οποίες θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα, τα οποία αφορούν στην υλοποίηση αρχικών επενδύσεων και τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρόσθετων δαπανών, προς όφελος των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας.

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια των επιλέξιμων κλάδων πλην αυτών της αγροδιατροφής -πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, της αλιείας, της μεταποίησης εφοδιαστικής αλυσίδας, της ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Ενδεικτικές Επιλέξιμες Δαπάνες

Α. Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

Β. Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες ΜΜΕ.

2. Δαπάνες μέτρων ενεργειακής απόδοσης.

3. Δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ.

4. Δαπάνες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

5. Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.

6. Δαπάνες αποκατάστασης μολυσμένων χώρων.

7. Δαπάνες ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων.

8. Δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης.

9. Δαπάνες συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις.

10. Δαπάνες πρόσληψης εργαζομένων σε μειονεκτική θέση.

Επιλέξιμες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

Ενσώματα Στοιχεία Ενεργητικού:

Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων κτηρίων και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών. Για τα επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 60% για τις κτιριακές δαπάνες, ενώ για τις επενδύσεις στον τομέα Logistics σε 70%. Για κτίρια τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα, ο εν παραπάνω συντελεστής ανέρχεται στο 80%.

Αγορά υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού παραγωγικής μονάδας, που έχει παύσει τη λειτουργία της υπό την προϋπόθεση ότι τα μηχανήματα δεν είναι παλαιότερα των 7 ετών και η ενισχυόμενη επιχείρηση είναι ΜΜΕ.

Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εσωτερικής διακίνησης.

Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού με τον όρο ότι ο εξοπλισμός θα περιέλθει στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης.

Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτίρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού:

Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειες εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνίες, τεχνογνωσία και μη κατοχυρωμένες τεχνικές γνώσεις.

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και συστήματα οργάνωσης της επιχείρησης.

Επισημαίνεται ότι για τις Μεγάλες επιχειρήσεις οι επιλέξιμες δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν να υπερβούν το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών και για τις ΜΜΕ το 75%.

Μισθολογικό Κόστος

Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόμενο για περίοδο δύο (2) ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Το επενδυτικό έργο συνεπάγεται καθαρή αύξηση των ΕΜΕ στην επιχείρηση, σε σύγκριση με τις ΕΜΕ του προηγούμενου δωδεκαμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής

Η πλήρωση όλων των θέσεων εργασίας πραγματοποιείται εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης,

Κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται μέσω της επένδυσης, διατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή για περίοδο 3 έτη από την πλήρωσή της για τις μικρές, 4 έτη για τις μεσαίες και 5 έτη για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις.

Επιλέξιμες Δαπάνες Εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

Συμπληρωματικά των περιφερειακών ενισχύσεων δύνανται να ενισχυθούν τα εξής:

Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ

Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Δαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ

Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜΜΕ

Δαπάνες για cluster καινοτομίας

Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης

Επενδυτικές δαπάνες για αυτοπαραγωγή ενέργειας

Δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων

Επιπρόσθετα, στα καθεστώτα ενισχύσεων «Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων», «Πράσινη Μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων», «Νέο Επιχειρείν», «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση (Δ.Α.Μ.)», «Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία» και «Επιχειρηματική εξωστρέφεια και Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας» περιλαμβάνονται επιλέξιμες δαπάνες που ορίζονται στα αντίστοιχα άρθρα του Γ.Α.Κ..

Είδη Ενισχύσεων

Φορολογική απαλλαγή:   απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών,   τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία,   από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης

Επιχορήγηση: δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών

Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης: κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έτη

Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης: κάλυψη του κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο.

Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Μέρος Β΄ που αφορά στο καθεστώς «Νέο Επιχειρείν», που συνίσταται στην επιδότηση επιτοκίου δανείων μειωμένης εξασφάλισης ή των εξόδων ασφάλισης των δανείων υψηλού κινδύνου που καταβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα που τα χορηγούν.

Εντάσεις και Ύψη Ενισχύσεων

Η ένταση της ενίσχυσης είναι το μέγιστο ποσό κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί ανά δικαιούχο, και εκφράζεται ως ποσοστό των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών. Αναλυτικά τα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων (Χ.Π.Ε), παρουσιάζονται για κάθε Περιφερειακή Ενότητα, στον ακόλουθο πίνακα:

Αξιολόγηση 

Όργανα και διαδικασία αξιολόγησης

1. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 118 ή από μέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.) ή από μέλος του Μητρώου Ορκωτών Ελεγκτών ή δύναται να ανατίθεται με την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης στον Ενδιάμεσο

Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΕΦΕΠΑΕ) ή σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

2. Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων εκκινεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ολοκληρώνεται με το αποτέλεσμα του ελέγχου αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης εντός προθεσμίας:

α. σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήξη του καθεστώτος, για τις περιπτώσεις της συγκριτικής αξιολόγησης,

β. τριάντα (30) ημερών για τις περιπτώσεις της άμεσης αξιολόγησης.

Οι ως άνω προθεσμίες αναστέλλονται κατά τον μήνα Αύγουστο.

Στις περιπτώσεις υπέρβασης των ως άνω ορίων, ο έλεγχος αξιολόγησης ανατίθεται, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή από το Μητρώο Ορκωτών – Λογιστών της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 117. Ο ορκωτός ελεγκτής οφείλει, το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ανάθεση, να ολοκληρώσει την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων.

Έναρξη Εργασιών

Αυστηρά και με ποινή απένταξης μετά την αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.