Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Εισαγωγή

Η Δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014 -2020 και αφορά στην ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε 8 τομείς προτεραιότητας, προκειμένου να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστική τους θέση επενδύοντας στον τεχνολογικό, οργανωτικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους ή/και στην αναδιαμόρφωση των λειτουργιών ή των προϊόντων/υπηρεσιών τους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 130.000.000 € και θα υλοποιηθεί μέσω 2 κύκλων (1ος κύκλος 2016, 78.000.000€, 60% και 2ος κύκλος 2016, 52.000.000€, 40%).

Oι περιοχές εφαρμογής είναι όλες οι περιφέρειες της Ελλάδας.

Δικαιούχοι:

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι οι υφιστάμενες και οι νέες πολύ μικρές* και μικρές** επιχειρήσεις:

   1. α. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή 

      β. Νέες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015 και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία.

   2. Διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.

   3. Διαθέτουν κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τους ΚΑΔ, στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

Ποσοστό 10% του προϋπολογισμού της δράσης θα διατεθεί αποκλειστικά για τις νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ενώ το 90% θα διατεθεί για τις υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

Ως πολύ μικρή επιχείρηση*, στην κατηγορία των ΜΜΕ, ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Ως μικρή επιχείρηση**, στην κατηγορία των ΜΜΕ, ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας  ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή  το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας:

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά τους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕπανΕΚ): Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά/Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία – Φάρμακα.

Για να ενημερωθείτε για το εάν ο ΚΑΔ της επιχείρησής σας είναι επιλέξιμος, παρακαλούμε όπως έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας.

Προϋπολογισμός Επενδυτικής Πρότασης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος των 15.000€  και δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015 ή το ποσό των 200.000€.

 

Ποσοστό Ενίσχυσης:

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων και η ιδιωτική συμμετοχή του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών, ορίζονται ως ακολούθως:

Α/Α

Ποσοστό Ενίσχυσης

Περίπτωση

1

40%

Εάν δεν υπάρχει πρόσληψη νέου προσωπικού

2

50%

Εάν γίνεται πρόσληψη νέου προσωπικού για τουλάχιστον μια (1) επιπλέον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας

Επιλέξιμες Δαπάνες

Η σύνδεση των αιτούμενων δαπανών, θα πρέπει να εντάσσεται υποχρεωτικά στις κατηγορίες που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

Κατηγορία Δαπάνης

Μέγιστο Επιλέξιμο Ποσοστό στον Επιχορηγούμενο Προϋπολογισμό του έργου

1

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

40%

2

Μηχανήματα – Εξοπλισμός

90%

3

Άυλες Δαπάνες

100% και σε κάθε περίπτωση μέχρι 100.000,00€

4

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων  (υφισταμένων ή/και νέο προσωπικό)

40% και μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 12.000,00€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα και μέχρι δυο ΕΜΕ).  Δεν είναι η επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β΄ βαθμού

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

Οι επιλέξιμες ενέργειες ανά κατηγορία δαπάνης είναι υποχρεωτικά οι ακόλουθες:

Α/Α

Κατηγορία Δαπάνης

Επιλέξιμες Ενέργειες

1

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

1.1 Κτιριακές υποδομές για την λειτουργία της επιχείρησης

1.2 Κτιριακές υποδομές για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας

2

Μηχανήματα – Εξοπλισμός

2.1 Μηχανολογικός Εξοπλισμός

2.2 Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας

2.3 Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης ΤΠΕ

2.4 Λοιπός Εξοπλισμός

3

Άυλες Δαπάνες

3.1 Πιστοποίηση Συστημάτων, Σχεδιασμός και Τυποποίηση

3.2 Προβολή -Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους

3.3 Δικαιώματα Τεχνογνωσίας και αξιοποίησή τους για την αποτελεσματικότερη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών

3.4 Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη/Καθοδήγηση επιχειρήσεων που θα συμβάλει στην βελτίωση της οργάνωσης και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, στην υποστήριξη καινοτομικής και τεχνολογικής επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας

4

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων  (υφισταμένων ή/και νέο προσωπικό)

4.1 Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Υφιστάμενου Προσωπικού

4.2 Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού

Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 11/02/2016.

Διάρκεια Υλοποίησης Έργων

Η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να γίνει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Ως ελάχιστη δαπάνη για τους πρώτους 12 μήνες ορίζεται το 30% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Υποβολή Επενδυτικών Σχεδίων

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων ορίστηκε στις 07/04/2016 με καταληκτική ημερομηνίαστις 20/05/2016.  

Παροχή Συμβουλευτικής Υποστήριξης από ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Η εταιρία μας είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες της αρχικής υποβολής του επενδυτικού προγράμματος, από πεπειραμένους και άρτια καταρτισμένους συμβούλους για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και τις υπηρεσίες παρακολούθησης και διαχείρισης του έργου έως και το τελικό στάδιο της λήψης της δημόσιας επιχορήγησης.

Επιπλέον, στα πλαίσια συνεργασίας της με εταιρία στον χώρο τον Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, κατόπιν αιτήματος του υποψήφιου επενδυτή, η εταιρία μας δύναται να παρέχει ολοκληρωμένες επενδυτικές προτάσεις ως προς τη Προμήθεια Εξοπλισμού για την Προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας, η οποία και αποτελεί επιλέξιμη βαθμολογούμενη ενέργεια του επενδυτικού σχεδίου και αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες της υποψηφιότητας ως προς την ένταξη.